หม้อไอน้ำ (STEAM BOILER)

วันที่:

หม้อไอน้ำ
STEAM BOILER


           หม้อไอน้ำ (Steam Boiler) เป็นเครื่องจักรที่ได้รับความร้อนแล้วส่งผ่านไปยังน้ำที่อยู่ภายในหม้อไอน้ำ เปลี่ยนน้ำให้กลายเป็นไอ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะผลิตแค่ไอน้ำอิ่มตัว โดยส่งความร้อนตามท่อไปยังเครื่องจักรเพื่อให้ความร้อนของไอน้ำทำความร้อนหรือใช้ผลิตสินค้าต่างๆ การใช้ไอน้ำอิ่มตัวในขบวนการถ่ายเทความร้อนจะมีอุณหภูมิของเครื่องจักรคงที่ตลอดความยาวของเครื่องจักร ทำให้สินค้ามีคุณภาพที่คงที่หรือสินค้ามีการเสียหายน้อยกว่าการใช้ฮีตเตอร์ไฟฟ้าให้ความร้อนกับเครื่องจักรเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของฮีตเตอร์ นอกจากนั้นการซื้อไฟฟ้าในปริมาณมากจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่ามากเมื่อเทียบกับการใช้เชื้อเพลิงผลิตไอน้ำ

           ดังนั้นจึงมีใช้หม้อไอน้ำกันทั่วไปใน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นต้น โดยหม้อไอน้ำจะมีการออกแบบหลายแบบ หลายชนิด ตามความเหมาะสมกับการใช้งานในแต่ลักษณะหรือตามสภาวะของการผลิตไอน้ำหรือตามเชื้อเพลิงที่ใช้ผลิตไอน้ำ
ชนิดและหลักการทำงานของหม้อไอน้ำ

1. หม้อไอน้ำชนิดท่อไฟ (Fire Tube Boiler)

หม้อไอน้ำ

         หม้อไอน้ำชนิดท่อไฟ (Fire Tube Boiler) เป็นหม้อไอน้ำที่มีโครงสร้างง่ายๆ ซึ่งใช้กันมากทั่วโลก โดยความร้อนจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงในห้องเผาไหม้ จะถูกส่งไปในท่อเหล็กจำนวนมากที่เรียกว่าท่อไฟซึ่งประกอบตามความยาวของหม้อน้ำ ทำให้น้ำโดยรอบท่อนั้นเดือดและเปลี่ยนสภาพน้ำกลายเป็นไอน้ำ  หม้อไอน้ำชนิดนี้มีการใช้งานใน โรงพยาบาล โรงแรม โรงงานกระดาษ โรงงานอาหาร โรงงานผลไม้กระป๋อง โรงงานเครื่องดื่ม โรงงานพลาสติก โรงงานเครื่องสำอาง โรงงานอิเล็กโทรนิค โรงงานทอผ้าฟ้อกย้อม เป็นต้น

ข้อดีของหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ
         • การออกแบบเรียบง่าย
         • มีปริมาณของน้ำมาก ทำให้ความดันไอน้ำค่อนข้างนิ่ง อุณหภูมิจึงนิ่งคงที่ตามความดันไอน้ำ
         • ไม่ต้องการน้ำที่มีคุณภาพที่ดีมากนัก หม้อน้ำจึงยังไม่เสียหายเมื่อการควบคุมคุณภาพน้ำมีความผิดพลาด
         • มีขนาด 0.1 -  30 ตันไอน้ำ/ชั่วโมง ความดัน 10 – 20 บาร์

ข้อเสียหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ
         • เกิดไอน้ำช้า ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที
         • น้ำหนักมาก เมื่อเทียบกับหม้อไอน้ำแบบอื่นๆในขนาดเดียวกัน
         • กรณีระเบิด อันตรายมากกว่า เนื่องจากมีน้ำสะสมมากกว่า
         • ไม่สามารถผลิตไอน้ำยิ่งยวดได้

2. หม้อไอน้ำชนิดท่อน้ำ (Water Tube Boiler)

หม้อไอน้ำชนิดท่อน้ำ (Water Tube Boiler)

         หม้อไอน้ำชนิดท่อน้ำ (Water Tube Boiler) ประกอบด้วยท่อน้ำจำนวนมาก ซึ่งมีน้ำไหลอยู่ภายในท่อน้ำกับ Drum  ก๊าซเผาไหม้จะให้ความร้อนแก่น้ำในท่อจากภายนอกท่อทำให้เกิดไอน้ำ หม้อไอน้ำแบบนี้สามารถจัดเรียงท่อน้ำเพิ่มมากขึ้นจำนวนหลายๆ แถว เพื่อเพิ่มพื้นที่การถ่ายเทความร้อนให้มากขึ้น จึงสามารถเพิ่มขนาดหม้อไอน้ำได้ใหญ่พอที่จะผลิตไอน้ำปริมาณมากๆ

ข้อดีหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ
         • สามารถออกแบบให้ผลิตไอน้ำความดันสูงมาก เพราะโครงสร้างรับความดันของท่อน้ำและ Drum มีเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กกว่าหม้อไอน้ำแบบท่อไฟ จึงเหมาะกับขบวนการผลิตที่ต้องการใช้ความดันหรืออุณหภูมิสูงมากๆ
         • สามารถผลิตไอน้ำยิ่งยวดได้
         • มีขนาดใหญ่กว่าหม้อน้ำแบบอื่นๆ
         • มีขนาด 5 - 200 ตันไอน้ำ/ชั่วโมง ความดัน 18 – 250 บาร์
ข้อเสีย-หม้อไอน้ำแบบท่อน้ำ
         • ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูงมาก จึงต้องมีระบบบำบัดน้ำที่ซับซ้อนและดีมาก
         • หม้อน้ำอาจจะเสียหายเมื่อการควบคุมคุณภาพน้ำผิดพลาด
         • เมื่อภาระไอน้ำเปลี่ยนแปลงไป ความดันและอุณหภูมิของไอน้ำจะเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก
         • เนื่องจากมีห้องเก็บไอน้ำเล็ก จึงเกิดน้ำปนไปกับไอน้ำได้ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการใช้ไอน้ำอย่างรวดเร็ว
         • มีโครงสร้างซับซ้อน ซ่อมแซมยากและใช้เวลานาน

นอกเหนือจากนี้ ยังมีหม้อไอน้ำในรูปแบบอื่นๆอีกด้วย ขึ้นอยู่กับขนาดและการใช้งาน อาทิเช่น

3. หม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว (Once Through Boiler)

หม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว (Once Through Boiler)

         หม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว (Once Through Boiler) เป็นหม้อไอน้ำแบบท่อน้ำทรงตั้ง ที่มีท่อน้ำหลายท่อเรียงเป็นวงกลมคล้ายกรงนก แต่ระดับน้ำจะมีเพียงบางส่วนของท่อน้ำไม่สูงจนเต็มท่วมท่อน้ำทั้งท่อ ทำให้ไอน้ำที่อยู่ส่วนบนของท่อได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นด้วยจนเป็นไอน้ำยิ่งยวด ไอน้ำจึงมีความแห้งมากขึ้น น้ำเลี้ยงจากปั๊มน้ำไหลขึ้นผ่านท่อน้ำยาวต่อเนื่องในท่อเพียงครั้งเดียว จึงไม่มีการหมุนเวียนของน้ำในท่อ 
ข้อดี-หม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว
         • มีขนาดเล็ก น้ำหนักน้อยกว่า ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยกว่า
         • มีประสิทธิภาพสูงมาก เพราะให้อุปกรณ์อุ่นน้ำ( Economizer)ขนาดใหญ่มาให้ด้วย
         • มีขนาด 0.5 -  6 ตันไอน้ำ/ชั่วโมง ความดัน 9.8 – 32 บาร์
ข้อเสีย-หม้อน้ำแบบไหลผ่านทางเดียว
         • หม้อน้ำมีตะกรันไม่ได้เลยแม้บางๆ ต้องใช้น้ำที่มีคุณภาพสูงมาก จึงต้องมีระบบบำบัดน้ำที่ดีมาก หม้อน้ำอาจจะเสียหายทันทีเมื่อการควบคุมคุณภาพน้ำผิดพลาด
         • ต้องใช้น้ำยาเคมีมาก ต้องมีการระบายน้ำต่อเนื่องตลอดเวลา
         • ความดันและอุณหภูมิของไอน้ำจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมาก
         • อายุหม้อน้ำสั้น เพราะเกิดความเครียดในเหล็กจากความดันที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วตลอดเวลา
         • ไม่ควรใช้เชื้อเพลิงน้ำมันเตา เพราะจะจุดไม่ค่อยติด

4. หม้อน้ำไฟฟ้า

Electric Heater boiler

Electric Heater boiler

Electrode Hi Volt boiler
Electrode Hi Volt boiler

หม้อน้ำไฟฟ้าใช้กระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานผลิดไอน้ำ มี 2 ประเภทคือ 
         • หม้อน้ำแบบใช้ไส้ฮีตเตอร์โวลต์ต่ำให้ความร้อน( 220 - 600 V) 
         • หม้อน้ำแบบใช้แท่งอิเล็กโทรดโวลต์สูง ให้น้ำเป็นความต้านทานไฟฟ้าเกิดความร้อนผลิตไอน้ำ( 4 – 25 kV)

ข้อดี-หม้อน้ำไฟฟ้า
         • สะอาด เพราะไม่มีการเผาไหม้เชื้อเพลิง
         • ไม่มีปล่องไฟ
         • แบบใช้ฮีตเตอร์ มีขนาด 0.02 - 3 ตันไอน้ำ/ชั่วโมง ความดัน 10 – 17 บาร์
         • แบบใช้แท่งอิเล็กโทรด มีขนาด 1.5 - 150 ตันไอน้ำ/ชั่วโมง ความดัน 10 – 31 บาร์
ข้อเสีย-หม้อน้ำไฟฟ้า
         • ค่าไฟฟ้าสูงกว่าเชื้อเพลิงแบบเผาไหม้
         • ไส้ฮีตเตอร์บวมแตกได้ ถ้ามีตะกรันหรือมีการกัดกร่อนจาก Oxygen Pitting เพราะผิวเหล็กไส้ฮีตเตอร์บาง
         • ไส้ฮีตเตอร์มีราคาแพง

            บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด ผู้นำด้านบอยเลอร์และเบิร์นเนอร์อุตสาหกรรม ผู้จัดจำหน่ายเครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ Cleaver brooks, เครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ Fulton, เครื่องกำเนิดไอน้ำ ยี่ห้อ Kawasaki, เครื่องทำน้ำร้อน ยี่ห้อ A.O.Smith, หัวพ่นไฟอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Maxon, หัวพ่นไฟอุตสาหกรรม ยี่ห้อ Oilon,, เคมีเพื่อการดูแลรักษาและปรับสภาพน้ำในระบบหม้อไอน้ำ ยี่ห้อ Tandex

“ดูแลดี มีบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี”

สนใจติดต่อ บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
1314-1322 ถนนศรีนครินทร์ แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel : 02-322-1678-87(Auto Line) และ 02-322-4330-3
Fax : 02-322-4329
Line Official : @boonyium
E-mail : info@boonyium.com
Facebook : บริษัท บุญเยี่ยมและสหาย จำกัด
Website : www.boonyium.co.th
boonyium.brandexdirectory.com
www.boonyium.com
บอยเลอร์.net

1617
แชร์:
เมนู ×
ภาษา
  • flag
  • flag